Now showing items 671-687 of 687

  Subject
  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมสำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นเรนทร์ กรินชัย -- รางวัล [1]
  บุคลากรมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- รางวัล [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร -- รางวัล [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2546 [1]
  ศึกษาดูงานการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สมพล ณ สงขลา -- กิจกรรม [1]
  แขกเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ‘Love’ [1]
  ‘Will’ [1]