Now showing items 9171-9190 of 9512

  Authors Name
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะคณะบริหารธุรกิจ. สถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี [42]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี. สาขาวิชาการแสดงดนตรี [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะดนตรี. สาขาวิชาธุรกิจดนตรี [6]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์ [78]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิติศาสตร์. [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์ [41]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์ [8]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการสื่อสารการแสดง [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการสื่อสารผ่านสื่อใหม่ [5]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการโฆษณา [16]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชาการโฆษณา. [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะนิเทศศาสตร์. สาขาวิชานิเทศศิลป์ [6]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุกิจ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ [107]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. ศูนย์ให้คำปรึกษานักศึกษานานาชาติ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการ [1]