Now showing items 9458-9477 of 9771

  Authors Name
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด [32]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการบัญชี [5]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ [4]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ [11]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะปรัชญาและศาสนา [30]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะพยาบาลศาสตร์ [120]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี [62]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์ [28]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะวิศวกรรมศาสตร์. สาขาวิชาวิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์ [49]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีธุรกิจ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์. [83]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์. ภาควิชาการศึกษาทั่วไป [1]