Now showing items 17370-17389 of 21715

  Subject
  งานสัมมนาคณะศิลปศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  งานสัมมนาคณะศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  งานสัมมนาคณะเทคโนโลยีชีวภาพ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนานานาชาติมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  งานสัมมนาบัณฑิตวิทยาลัยจิตวิทยา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนาบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  งานสัมมนาบัณฑิตวิทยาลัยศึกษาศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [8]
  งานสัมมนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [37]
  งานสัมมนาวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ต -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  งานสัมมนาหลักสูตรระยะสั้น อิรัก-ตะวันออกกลางศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนาโครงการตะวันออกกลางศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเทศกาลกีฬาไทยของสมาคมกีฬาไทย -- การประชาสัมพันธ์ [1]
  งานเปิดตัวสินค้า [1]
  งานเปิดตัวหนังสือ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงฉลองครบรอบ 10ปีโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงรับรอง -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงแสดงความยินดี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  งานเสวนาคณะนิติศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเสวนาคณะบริหารธุรกิจ [1]