Now showing items 19210-19229 of 21501

  Subject
  พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [9]
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดหาเครื่องฝึกบินจำลอง -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีวางพวงมาลาวันรพี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  พิธีสวมหมวกพยาบาล -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [11]
  พิธีเปิด ABAC City Campus -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีเปิดสาขาวิชาดนตรี -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ประกอบการ SME -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีไหว้ครูคณะนิติศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  พิธีไหว้ครูคณะพยาบาลศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีไหว้ครูคณะวิศวกรรมศาสตร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีไหว้ครูศิลป์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พินัยกรรม [1]
  พิพัฒน์ มีสวย -- กิจกรรม [1]
  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง [1]
  พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย [1]
  พิมณัฏฐา คูโด [1]
  พิมประภา การหมั่น -- กิจกรรม [1]
  พิมพ์ทอง วชิราคม [4]