Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติ 

  กรกมล พุทธซ้อน (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559)

  ภัยพิบัติแต่ละครั้งไม่ว่าจะเกิดจากแผ่นดินไหว อัคคีภัย อุทกภัย หรือสึนามิ ล้วนสามารถสร้างความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคมและเศรษฐกิจกับพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น กรณีประเทศไทยจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี พ.ศ. 2554 นอกจากเกิดความเสียหายในด้านต่างๆ ดังกล่าวแล้ว ยังพบว่าได้ส่งผลกระทบต่อธุรกิจประกันวินาศภัยเป็นอย่างมากเช่นกัน จึงได้มีการตราพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 เพื่อให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติขึ้น โดยทำหน้าที่บริหารความเสี่ยงโดยการรับประกันภัยและทำประกันภัยต่อตลอดจนให้ความช่วยเหลือทางด้านการเ ...
 • Thumbnail

  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการประกันภัยพิบัติ 

  กรกมล พุทธซ้อน (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559)