Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  บทบัญญัติโทษที่เหมาะสมสำหรับนักการเมืองที่ประพฤติทุจริต 

  กันตเมธส์ จโนภาส (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562)
 • Thumbnail

  บทบัญญัติโทษที่เหมาะสมสำหรับนักการเมืองที่ประพฤติทุจริต 

  กันตเมธส์ จโนภาส (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2563)

  ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นของนักการเมืองในหน่วยงานของรัฐเป็นปัญหาที่มีความสำคัญ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีมาอย่างช้านานแม้ว่ารัฐบาลทุกยุคทุกสมัยจะพัฒนาวิธีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเรื่อยมาแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงศึกษาถึงปัญหากระบวนการทางกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเกี่ยวกับการไม่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินและเรียกทรัพย์สินที่ได้จากการทุจริตคอร์รัปชั่นของเจ้าหน้าที่ของรัฐคืนให้กับรัฐ ปัญหาเกี่ยวกับการลงโทษนักการเมืองที่ทุจริตคอร์รัปชั่น และ มาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมในการลงโทษนักการ ...