Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    การพัฒนาพลเมืองไทยให้มีความเป็นพลเมืองโลกในประเทศไทยยุค 4.0 

    ณธรา เหมือนปิ๋ว (2561)

    บทความนี้มีความมุ่งหมายที่จะสรุปแนวคิดในการพัฒนาพลเมืองไทยให้มีความเป็น พลเมืองโลกในประเทศไทยยุค 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่า ทางเศรษฐกิจ (value-based-economy) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้ประเด็นต่อไปนี้ (1) การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก (2) ทักษะในศตวรรษที่ 21 (3) รายงานของ OECD และ UNESCO เรื่องการศึกษาของประเทศไทย และ (4) นโยบาย การศึกษาในประเทศไทย ได้ถูกสรุปและนำเสนอ พบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ช่วยให้ประเทศ พัฒนาและควรแก่การให้ความสำคัญคือ ต้นทุนทางด้านประชากร (human ...