Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายเกี่ยวกับการตั้งผู้ปกครองทรัพย์สินของผู้สูงอาย 

  ภูมิ มูลศิลป์; ประภาภรณ์ โรจน์ศิริรัตน์; ณชัชชญา ทองจันทร์; วิสิฐ ญาณภิรัต; นฤมล ชมโฉม; ปุณฑรี จันทรเวคิน; ชมพูนุช ตั้งถาวร; รัฐสภา จุรีมาศ; ปถวี ศุขกิจ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2018)

  ปัจจุบันกฎหมายที่คุ้มครองสิทธิของผู้สูงอายุโดยตรงคือ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 แต่ บทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงมาตรการในการคุ้มครองการจัดการทรัพย์สินของผู้สูงอายุแต่อย่างใด ทั้งเมื่อ พิจารณาจากกฎหมายที่ใกล้เคียงคือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องความสามารถของบุคคลใน การทำนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของคนหย่อนความสามารถตามกฎหมาย ได้แก่ ผู้เยาว์ คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ และคนเสมือนไร้ความสามารถ พบว่า ไม่ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองในการทำนิติกรรมเกี่ยวกับ ทรัพย์สินของผู้สูงอายุไว้ก็โดยเฉพาะเช่นกัน ดังนั้น การกำหนดมาตรการทางกฎห ...
 • Thumbnail

  มาตรการทางกฎหมายเพื่อการบริหารจัดการให้มีจำนวนช้างป่าเอเชียที่เหมาะสมและทิศทางการเตรียมร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยอุทยานช้างแห่งชาติ 

  ณชัชชญา ทองจันทร์ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560-02)

  สภาพปัญหาของช้างป่าที่มีจำนวนไม่สมดุลกับพื้นที่อยู่อาศัยเกิดจากปัญหาหลายประการเช่น การล่าช้าง พื้นที่ป่าถูกทำลาย แหล่งอาหาร และแหล่งน้ำลดลง ความขัดแย้งระหว่างคนและช้าง ความไม่เหมาะสมของประชากรช้างป่าในพื้นที่อนุรักษ์ การขยายพันธุ์ พันธุกรรมช้าง การสวมทะเบียนตั๋วรูปพรรณและการตีทะเบียนช้าง และการขาดการจัดการ ซึ่งประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ที่เป็นถิ่นกำเนิดของช้างมีวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย และมาตการทางการบริหารจัดการพื้นที่อยู่อาศัยของช้างป่าควบคู่กันไป มาตการการบริหารจัดการช้างป่าในประเทศไทยและประเทศถิ่นกำเนิดอื่นๆ จะคล้ายกันกล่าวคือ ...