Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  การกำกับดูแลมหาวิทยาลัย 

  ลันตา อ่อนศรี (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

  การกำกับดูแลมหาวิทยาลัยนั้น เป็นหลักการที่ได้รับการยอมรับกันให้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของรัฐในการจัดการศึกษาและดำเนินการกำกับ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การจัดการศึกษามีคุณภาพและให้มาตรฐานสากล จากการศึกษาพบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการกำกับดูแลมหาวิทยาลัยในเรื่อง องค์กรที่มีอำนาจหน้าที่ในการประกันคุณภาพภายในและภายนอกมีความซ้ำซ้อนกัน เป็นการเพิ่มภาระของบุคลากรในมหาวิทยาลัยอันส่งผลกระทบต่องานด้านวิชาการ ทั้งยังเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณแผ่นดิน นอกจากนี้การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้กับทุกมหาวิทยาลัยและทุกคณะย่อ ...
 • Thumbnail

  ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลมหาวิทยาลัย 

  ลันตา อ่อนศรี (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)