Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

    วิเชียร ประเสริฐ (2558-12)

    จากการศึกษา "ความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ"วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ซึ่งเป็นประเภทการวิจัยเชิงสำรวจ ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักศึกษาที่เรียนวิชาจริยธรรมของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (Ethics Course BG2402/GE2202) 3 Credits โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 1,144 คน การเก็บรวบรวมข้อมูลภายในมหาวิ ...