Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  บทความวิจัย มาตรการทางกฎหมายและการปรับตัวของประเทศไทยต่อการเปิดเสรีด้านบริการ ในสาขาวิศวกรรมภายใต้กรอบการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Framework Agreement on Service-AFAS) และระบบการค้าโลกใหม่: โอกาสและผลกระทบ 

  ณัฐพงศ์ สุวรรณอินทร์; ณัฐพงศ์ โปษกะบุตร; อภิรดี สปริงออล; แคทรีน สหชัยยันต์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562)

  ภายใต้บริบทที่การค้าด้านบริการของภูมิภาคอาเซียนเติบโตและพัฒนาถึงขีดสุด ประกอบกับปัจจัย ภายในทางสังคมของประเทศไทยและปัจจัยภายนอก คือ ทิศทางแนวโน้มในการเปิดเสรีการค้าบริการด้าน วิศวกรรมโลกและการขยายการค้าและการลงทุนตามนโยบายหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (One-Belt OneRoad—OBOR) สู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของจีน มีความเป็นไปได้สูงที่ประเทศไทยจะประสบ ปัญหาการขาดแคลนวิศวกรและธุรกิจงานบริการวิศวกรรมในอนาคตอันใกล้ โดยมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนวิศวกรมีฝีมือแม้จะมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถาบันการศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่ควรส่งผลในเชิงบ ...
 • Thumbnail

  พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560:การกำกับการควบรวมกิจการฉบับใหม่ (ตอนที่ 1) 

  อภิรดี สปริงออล (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2562)

  เนื่องจากพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560 เพิ่งมีผลใช้บังคับได้ไม่นาน ประกาศ ต่างๆ ของคณะกรรมการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวกับการควบรวมกิจการเพิ่งถูกประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ผู้เขียนจึงเขียนบทความนี้เพื่อสื่อสารกับผู้อ่านที่สนใจ กฎหมายการควบรวมกิจการภายใต้พระราชบัญญัตินี้ โดยแบ่งออกเป็นสองตอนคือตอนที่ 1 เกี่ยวกับการ ควบรวมกิจการที่อาจก่อให้เกิดการลดการแข่งขันอย่างมีนัยส าคัญภายใต้มาตรา 51 วรรคหนึ่ง และตอนที่ 2 เกี่ยวกับการควบรวมกิจการที่อาจก่อให้เกิดการผูกขาดหรือการเป็นผู้ประกอบธุรกิจที่มีอ ...