Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฉบับใหม่ 

    อัครวัฒน์ ศรีนวล (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

    หลักการจัดเก็บภาษีที่มีประสิทธิภาพนั้นโดยทั่วไปจะมีการคำนึงถึงปัจจัยต่างๆในทางเศรษฐกิจและสังคม ปัจจัยประการหนึ่งที่สำคัญคือบุคคลผู้ที่มีความมั่งคั่งมากกว่าควรที่จะมีภาระทางภาษีมากกว่าผู้มีรายได้น้อยซึ่งเป็นหลักการที่เป็นยอมรับกันในทุกประเทศทั่วโลกในการจัดเก็บภาษีที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยกฎหมายที่บังคับใช้ในปัจจุบันยังคงมีความล้าหลังและบกพร่อง ไม่สอดคล้องกับสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังนั้นทางภาครัฐจึงได้มีความพยายามจะแก้ไขปัญหาของกรณีดังกล่าว โดยต้องการจะออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อใช้แทนที่ ได้แก่ “ร่างพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง” ...