Now showing items 1-2 of 2

 • Thumbnail

  กฎหมายการระดมทุนสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

  ณัฐกฤตา กุลภัทรธนโชต (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2561)

  บทความนี้ศึกษาสภาพปัญหาและหลักเกณฑ์การระดมทุนสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของ ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกา จากการศึกษาพบว่า กระบวนการทางกฎหมายการระดม ทุนสาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยที่ใช้ในการกากับมีข้อบกพร่องและมีความไม่ชัดเจน เรื่องการคุ้มครองผู้ลงทุนในส่วนการเปิดเผยข้อมูล และการจากัดจานวนเงินลงทุนของผู้ลงทุน ซึ่งหลักเกณฑ์ ดังกล่าวยังไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะคุ้มครองผู้ลงทุน อีกทั้งยังเป็นอุปสรรคในการส่งเสริมการระดมทุน สาธารณะผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
 • Thumbnail

  แนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจำกัดเพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นประเทศเศรษฐกิจพัฒนา 

  เสถียรภาพ นาหลวง (มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2559)

  บทความนี้เป็นผลของการศึกษาปัยหาแนวทางการปฏิรูปกฎหมายบริษัทเอกชนจำกัดของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอรูปแบบระบบบริษัทเอกชนจำกัดที่จะสามารถเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศเศรษฐกิจพัฒนา เพราะกฎหมายบริษัทจำกัดในปัจจุบันยังไม่สามารถเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่ การศึกาษาได้ใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพร่วมกับการสัมภาษณ์ในเชิงลึก โดยใช้ทฤษฎีกฎหมายเปรียบเทียบและทฤษฎีบริษัทปิดเป็นฐานในการวิเคราะห์ปัญหาและผลการศึกษา ผลการศึกษาได้ค้นพบทฤษฎีรูปแบบบริษัทเอกชนจำกัด และทฤษฎีระดับการปฏ ...