Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    Advertising workshop showcase 2014: adverlicious 

    Unknown author (2015)

    นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณา Advertising Workshop Showcase 2014 ณ โรงแรมแกรนด์ไฮแอท เอราวัณ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558