Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    พี่เลี้ยงพันธุ์ใหม่ ไม่ได้เก่งแค่ชงนม 

    Unknown author (2013)

    บทสัมภาษณ์ ศศิภา ตรีบุลกุล ศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้บุกเบิกธุรกิจซัมเมอร์แคมป์สำหรับนักเรียนช่วงปิดเทอม โดยก่อตั้งบริษัท Union Professional Education ให้บริการด้านการศึกษาภาษาอังกฤษในต่างประเทศได้แก่ อังกฤษ และสิงคโปร์ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาทั้งภาษาอังกฤษ ทัศนศึกษา ความรับผิดชอบต่อตัวเอง และการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น