Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    Employer of Choice 

    Unknown author (2015)

    "Employer of Choice" บทความโดย ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึง หลัก 4 P รูปแบบใหม่ที่ผู้นำควรเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดการบริหารความสัมพันธ์กับพนักงานที่ดี พร้อมทั้งสามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานในองค์กรให้กลายเป็นองค์กรแห่งความสุข ก้าวสู่การเป็น Employer of Choice