Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    'เที่ยว ช้า ช้า' โมเดลสร้างสุขเมือง 'ร้อยเอ็ด' 

    Unknown author (2014)

    บทสัมภาษณ์ ธนันท์ ดิษเจริญ ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ผู้จัดการโครงการผ้าบุญร้อยเอ็ด สานต่อนโยบายของประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ดในการพัฒนาผ้าบุญผ้ามงคลของคนร้อยเอ็ด ให้มีโอกาสทางการตลาดมากขึ้นเพื่อรักษาภูมิปัญญาพื้นบ้านไม่ให้หายไปกับกาลเวลา