Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    รู้เขา รู้เรา รับมือ AEC 

    Unknown author (2013)

    บทความของ ดนัย จันทร์เจ้าฉาย ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวถึงการเตรียมตัวรับมือกับการก้าวสู่ประชาคมอาเชียน โดยการใช้จุดแข็งประเทศคือมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง ที่ตั้งและภูมิประเทศเอื้อต่อการเป็นจุดศูนย์กลางคมนาคมในภูมิภาค ซึ่งเราจะต้องแปลงจุดแข็งเหล่านี้ให้เป็นบทบาทในเชิงยุทธศาสตร์ของไทยในอาเซียน