Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ความเป็นทายาทของบุตรที่เกิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ พ.ศ. 2558 

    พรชัย สุนทรพันธุ์ (คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ, 2560)

    เมื่อเจ้ามรดกถึงแก่ความตายบรรดามรดกทุกชนิดของผู้ตายย่อมตกแก่ทายาทไม่ว่าจะเป็นทายาทผู้รับพินัยกรรมหรือทายาทโดยธรรม ซึ่งบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกก็ถือเป็นทายาทโดยธรรมผู้มีสิทธิรับมรดกของเจ้ามรดกด้วย ความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของเจ้ามรดกที่เป็นบิดาหรือมารดานั้น แต่เดิมมาความเป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหมายถึงบุตรทีเกิดจากบิดามารดาที่แท้จริงและมีการตั้งครรภ์และคลอดบุตรตามธรรมชาติซึ่งต่อมาวิวัฒนาการทางการแพทย์เจริญมากขึ้น ได้มีการนำวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์นำอสุจิและไข่ออกจากร่างกายมนุษย์และทำให้เกิดการตั้งครรภ์โดยไม่เป็นไปตามธรรมชาติ ...