Now showing items 1-1 of 1

  • Thumbnail

    ลุคเก๋ของสาวนักดนตรี เปรียว-สรีวันท์ วาทะวัฒนะ 

    Unknown author (2013)

    บทสัมภาษณ์ สรีวันท์ วาทะวัฒนะ อาจารย์พิเศษสอนไวโอลิน คณะดนตรี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และเป็นนักดนตรีในวง Thailand Philharmonic Orchestra ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล นอกจากนี้ยังเป็นนักดนตรีประจำวงฟุตบาท ทริโอ ค่ายรถไฟดนตรี เล่นเพลงเพื่อชีวติร่วมกับครอบครัว