Now showing items 18-37 of 37

  Authors Name
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สถาบันเอเชียและแอฟริกาศึกษา [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ [3]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ [25]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม [12]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน [15]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการโรงแรม [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด [32]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการบัญชี [5]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ [4]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สำนักงานจัดอบรมและให้คำปรึกษาทางธุรกิจ [11]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์. สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน [2]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการโซ่อุปทาน [1]
  สาขาวิชาระบบสารสนเทศธุรกิจ [1]