Now showing items 478-497 of 762

  Subject
  นักกีฬามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [8]
  นักศึกษาจาก Immacute Conception เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Singapore เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัย Kansai เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัย Loyola -- กิจกรรม [3]
  นักศึกษามหาวิทยาลัย Loyola เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  นักศึกษามหาวิทยาลัย Sains Malaysia เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยหัวเฉียว -- กิจกรรม [1]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  นักศึกษาสถาบันราชภัฏสมเด็จเจ้าพระยา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาอาสาสมัคร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาแอฟริกัน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]