Now showing items 587-606 of 762

  Subject
  ภคินีจาก St. Paul de Chartres ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ภรณี มหานนท์ -- กิจกรรม [1]
  ภาธร ศรีกรานนท์ -- กิจกรรม [1]
  มณีรัตน์ สิทธิสถิตอังกูร -- รางวัล [1]
  มณเฑียร ธนานาถ -- กิจกรรม [2]
  มนูญ มนูสุข -- กิจกรรม [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [52]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- รางวัล [6]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ – กิจกรรม [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา -- รางวัล [4]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา -- รางวัล [2]
  มอบป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มุกดา ไพรัชเวทย์ -- กิจกรรม [1]
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2547 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2552 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2555 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2556 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2559 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2562 [1]