Now showing items 600-619 of 762

  Subject
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2547 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2552 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2555 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2556 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2559 [1]
  รางวัลบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2562 [1]
  ฤทธิ์ ฉวีรัตน์ -- กิจกรรม [1]
  ลองดีกับ DTAC -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ลอยกระทง -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  ลิขิต ธีระเวคิน -- กิจกรรม [1]
  วรงค์ ชินวันทนานนท์ -- กิจกรรม [1]
  วัฒนา เมืองสุข -- กิจกรรม [1]
  วาที ปริยพงศ์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  วินธัย โกกระกูล -- กิจกรรม [10]
  วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์ , 2483- -- กิจกรรม [2]
  วิศิษฐ์ ศรีวิชัยรัตน์, 2483- -- กิจกรรม [11]
  วิเชฐ ตันติวินิช -- กิจกรรม [1]
  วีณา มะฮูเซ็น -- รางวัล [2]
  วีรเดช อัครผลพานิช -- กิจกรรม [1]