Now showing items 307-326 of 716

  Subject
  การบรรยายพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [9]
  การประกวดสุนทรพจน์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมนักศึกษานานาชาติภาคพื้นเอเชีย ครั้งที่ 5 -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมนักศึกษาเครือข่ายองค์การนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2547 -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมผู้ประกอบการผู้ขับขี่รถยนต์สาธารณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  การประชุมผู้ประกอบการหอพัก -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การฝึกอบรมฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การศึกษาต่อต่างประเทศ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองโลก [1]
  การอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การอบรมหลักพิธีการและมารยาทในสังคม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การอบรมเชิงปฏิบัตการวิทยาศาสตร์การกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการของฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเมาไม่ขับ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]