Now showing items 316-335 of 672

  Subject
  กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา [3]
  กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [359]
  กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [23]
  กิจกรรมภายนอกหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [24]
  กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [351]
  กิจกรรมภายในหน่วยงาน [3]
  กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [348]
  กิจกรรมภายในหน่วยงาน – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [453]
  กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  กิจกรรมสำนักรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  กิจกรรมสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมหน่วยงาน [3]
  กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [363]
  กิจกรรมเดิน-วิ่ง -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะกรรมการเตรียมการเพื่อจัดตั้งบริษัทจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น ความรู้คู่คุณธรรมและการสอดแทรกจริยธรรมในการสอนของเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]