Now showing items 362-381 of 716

  Subject
  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [352]
  กิจกรรมภายในหน่วยงาน [3]
  กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [349]
  กิจกรรมภายในหน่วยงาน – มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [454]
  กิจกรรมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  กิจกรรมสำนักรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  กิจกรรมสำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมหน่วยงาน [3]
  กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [364]
  กิจกรรมเดิน-วิ่ง -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะกรรมการเตรียมการเพื่อจัดตั้งบริษัทจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น ความรู้คู่คุณธรรมและการสอดแทรกจริยธรรมในการสอนของเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะอนุกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  คณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]