Now showing items 364-383 of 707

  Subject
  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมหน่วยงาน [3]
  กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [364]
  กิจกรรมเดิน-วิ่ง -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมเทเหล้าเผาบุหรี่ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะกรรมการเตรียมการเพื่อจัดตั้งบริษัทจำลอง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะอนุกรรมการดำเนินกิจกรรมการสอนที่มุ่งเน้น ความรู้คู่คุณธรรมและการสอดแทรกจริยธรรมในการสอนของเครือข่าย สถาบันอุดมศึกษาเขตภาคกลาง เพื่อพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณะอนุกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  คณาจารย์มหาวิทยาลัยพายัพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  คณาจารย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งาน 30 ปี บริษัทจำลองคืนสู่เหย้า -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งาน Inter Gala Dinner 2004 -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งาน King's Gala Night -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานฉลองตรุษจีน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานต้อนรับนักศึกษานานาชาติ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานปีใหม่นักศึกษาที่พักหอพัก -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  งานพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนของนักศึกษา กยศ. -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]