Now showing items 464-483 of 674

  Subject
  ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้ปกครองสัมพันธ์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [10]
  ผู้ว่าคนใหม่กับการจัดการชุมชนเมืองในมุมมองจริยธรรม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้เข้าอบรมหลักสูตรสารวัตรนักเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ฝึกอบรมโครงการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พรพรรณ ชัยประชา -- กิจกรรม [1]
  พระนาย สุวรรณรัฐ -- กิจกรรม [1]
  พระสุธีวรญาณ -- กิจกรรม [1]
  พลเมืองไทย [1]
  พัฒนา เจริญวัฒนะมงคล -- กิจกรรม [1]
  พิจิตต รัตตกุล -- กิจกรรม [1]
  พิธีถวายพระพร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีถวายพวงมาลา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีประกาศผลและมอบรางวัลกิจกรรมดีเด่น -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  พิธีปิดการอบรม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีปิดการอบรมหลักสูตรออกแบบแฟชั่น [1]
  พิธีปิดการแข่งขันกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]