Now showing items 495-514 of 674

  Subject
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดร้าน U Mate -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง [1]
  พิธีให้โอวาทนักกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  พิษณุ อิ่มอารมณ์ -- กิจกรรม [1]
  ภคินีจาก St. Paul de Chartres ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ภรณี มหานนท์ -- กิจกรรม [1]
  ภาธร ศรีกรานนท์ -- กิจกรรม [1]
  มณีรัตน์ สิทธิสถิตอังกูร -- รางวัล [1]
  มณเฑียร ธนานาถ -- กิจกรรม [2]
  มนูญ มนูสุข -- กิจกรรม [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [52]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- รางวัล [5]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ – กิจกรรม [1]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. ฝ่ายกิจการนักศึกษา -- รางวัล [4]
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักงานรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา -- รางวัล [1]
  มอบป้ายประชาสัมพันธ์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  มุกดา ไพรัชเวทย์ -- กิจกรรม [1]
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]