Now showing items 548-567 of 740

  Subject
  พิธีมอบทุนการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบประกาศนียบัตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบประกาศนียบัตรงานแฟชั่นโชว์ในทัณฑสถาน [1]
  พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น [6]
  พิธีมอบวุฒิบัตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  พิธีมอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมโครงการบริษัทจำลอง -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการบริษัทจำลอง -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมบริษัทจำลอง [1]
  พิธีรดน้ำขอพร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีวางพวงมาลาวันปิยะมหาราช -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิด John Paull Sports Center -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดร้าน U Mate -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง [1]
  พิธีให้โอวาทนักกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีไหว้ครูมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  พิษณุ อิ่มอารมณ์ -- กิจกรรม [1]
  ภคินีจาก St. Paul de Chartres ประเทศฟิลิปปินส์ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ภรณี มหานนท์ -- กิจกรรม [1]
  ภาธร ศรีกรานนท์ -- กิจกรรม [1]