Now showing items 561-580 of 687

  Subject
  ศึกษาดูงานศูนย์การกีฬา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ศึกษาดูงานศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ศึกษาดูงานศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [7]
  ศึกษาดูงานแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สมพล ณ สงขลา -- กิจกรรม [1]
  สมพิศ ป. สัตยารักษ์ -- กิจกรรม [4]
  สรณะ อรุณรัตน์ -- กิจกรรม [37]
  สันทัด ศะศิวณิช -- กิจกรรม [1]
  สัปดาห์วิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สัมภาษณ์คัดเลือกผู้บริหารบริษัทจำลอง ABAC Dummy Company -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สัมมนาฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาโครงการธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษาไทย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  สิทธิเดช นิ่มแย้ม -- กิจกรรม [1]
  สุกัลยา หมื่นนรินทร์ -- รางวัล [1]
  สุนิสา บริบาลบุรีภัณฑ์ -- กิจกรรม [1]