Now showing items 567-586 of 674

  Subject
  สุกัลยา หมื่นนรินทร์ -- รางวัล [1]
  สุนิสา บริบาลบุรีภัณฑ์ -- กิจกรรม [1]
  สุพัชรินทร์ ปานอุทัย -- กิจกรรม [1]
  สุพาณี เสมสุขกรี -- กิจกรรม [1]
  สุรชัย อังเกิดโชค -- กิจกรรม [1]
  สุวรรณา ก่อวัฒนกุล -- กิจกรรม [1]
  สุเมธ แย้มนุ่น -- กิจกรรม [1]
  หัวหน้าโค้ชทีมว่ายน้ำชาวอังกฤษ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [24]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัย Sains Malaysia เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [150]
  อนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย , 2473- -- กิจกรรม [1]
  อนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย, 2473- -- กิจกรรม [6]
  อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ -- กิจกรรม [1]
  อบรมผู้บริหารบริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อบรมอาสาสมัคร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อภิรักษ์ โกษะโยธิน -- กิจกรรม [1]
  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ -- กิจกรรม [1]
  อรจิต สิงคาลวณิช -- กิจกรรม [1]