Now showing items 581-600 of 698

  Subject
  สรณะ อรุณรัตน์ -- กิจกรรม [37]
  สันทัด ศะศิวณิช -- กิจกรรม [1]
  สัปดาห์วิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สัมภาษณ์คัดเลือกผู้บริหารบริษัทจำลอง ABAC Dummy Company -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สัมมนาฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สัมมนาเครือข่ายนักศึกษาโครงการธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษาไทย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  สิทธิเดช นิ่มแย้ม -- กิจกรรม [1]
  สุกัลยา หมื่นนรินทร์ -- รางวัล [1]
  สุนิสา บริบาลบุรีภัณฑ์ -- กิจกรรม [1]
  สุพัชรินทร์ ปานอุทัย -- กิจกรรม [1]
  สุพาณี เสมสุขกรี -- กิจกรรม [1]
  สุรชัย อังเกิดโชค -- กิจกรรม [1]
  สุวรรณา ก่อวัฒนกุล -- กิจกรรม [1]
  สุเมธ แย้มนุ่น -- กิจกรรม [1]
  หัวหน้าโค้ชทีมว่ายน้ำชาวอังกฤษ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [25]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัย Sains Malaysia เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]