Now showing items 606-625 of 740

  Subject
  ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [28]
  ศึกษาดูงานบริษัทจำลอง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [8]
  ศึกษาดูงานฝ่ายการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานศูนย์การกีฬา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ศึกษาดูงานศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ศึกษาดูงานศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [7]
  ศึกษาดูงานแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  สมพล ณ สงขลา -- กิจกรรม [1]
  สมพิศ ป. สัตยารักษ์ -- กิจกรรม [4]
  สรณะ อรุณรัตน์ -- กิจกรรม [37]
  สันทัด ศะศิวณิช -- กิจกรรม [1]
  สัปดาห์วิชาการ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]