Now showing items 347-366 of 662

  Subject
  งาน 30 ปี บริษัทจำลองคืนสู่เหย้า -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งาน Inter Gala Dinner 2004 -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งาน King's Gala Night -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานฉลองตรุษจีน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานต้อนรับนักศึกษานานาชาติ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานปีใหม่นักศึกษาที่พักหอพัก -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  งานพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนของนักศึกษา กยศ. -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานรับน้องใหม่นักศึกษาจากประเทศต่างๆ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานวันชาติอินเดีย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  งานวันชาติเวียดนาม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานวันชาติเวียตนาม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  งานวันตรุษจีน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนาของฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนาผู้ประกอบการหอพักเอกชน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนาฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [16]
  งานสัมมนามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [12]
  งานอบรมเชิงปฏิบัติการของฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเปิดประตูสู่วัฒนธรรม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเปิดโลกกิจกรรม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]