Now showing items 440-459 of 664

  Subject
  ปฐมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [47]
  ประชุมผู้ปกครอง -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [10]
  ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476 - -- กิจกรรม [1]
  ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม [39]
  ประธานสมาคมกิจการนักศึกษาภาคพื้นเอเซียแปซิฟิค เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ประสิทธิ์ ชำนาญไพร -- กิจกรรม [1]
  ปราโมทย์ ผิวเงิน -- กิจกรรม [2]
  ปลูกป่าชายเลน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ปวิณ ชำนิประศาสตร์ -- กิจกรรม [1]
  ปวีณา หงสกุล -- กิจกรรม [1]
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ปัจฉิมนิเทศนักศึกษากยศ. -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ปาฐกถา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ปาฐกถาฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ปาฐกถาพิเศษฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ปาฐกถาพิเศษมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้จัดการทีมว่ายน้ำอาวุโสประเทศอังกฤษ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหาร United Board เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหาร Western Visayas Private Schools Athletic Association เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]