Now showing items 473-492 of 664

  Subject
  ฝึกอบรมโครงการแข่งขันธุรกิจจำลองในสถาบันอุดมศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พรพรรณ ชัยประชา -- กิจกรรม [1]
  พระนาย สุวรรณรัฐ -- กิจกรรม [1]
  พระสุธีวรญาณ -- กิจกรรม [1]
  พัฒนา เจริญวัฒนะมงคล -- กิจกรรม [1]
  พิจิตต รัตตกุล -- กิจกรรม [1]
  พิธีถวายพระพร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีถวายพวงมาลา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีประกาศผลและมอบรางวัลกิจกรรมดีเด่น -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  พิธีปิดการอบรม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีปิดการอบรมหลักสูตรออกแบบแฟชั่น [1]
  พิธีปิดการแข่งขันกีฬา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบทุนการศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบประกาศนียบัตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบประกาศนียบัตรงานแฟชั่นโชว์ในทัณฑสถาน [1]
  พิธีมอบวุฒิบัตร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [5]
  พิธีมอบวุฒิบัตรผู้เข้าร่วมโครงการบริษัทจำลอง -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการบริษัทจำลอง -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  พิธีมอบวุฒิบัตรโครงการอบรมบริษัทจำลอง [1]