Now showing items 526-545 of 664

  Subject
  ศรีศักดิ์ จามรมาน -- กิจกรรม [1]
  ศิริกิล วงศ์วสุ -- กิจกรรม [1]
  ศิริพร เกียรติภาพันธ์ -- กิจกรรม [1]
  ศึกษาดูงาน ABAC Dummy Company มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [8]
  ศึกษาดูงาน ABAC Dummy มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการจัดการกองทุน กยศ. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการจัดหลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการบริหาร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานการแนะแนวการศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ศึกษาดูงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [28]
  ศึกษาดูงานบริษัทจำลอง มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [8]
  ศึกษาดูงานฝ่ายการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานวินัยนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานศูนย์การกีฬา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ศึกษาดูงานศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  ศึกษาดูงานศูนย์สนเทศและแนะแนวอาชีพ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานสำนักอธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  ศึกษาดูงานหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [7]