Now showing items 564-583 of 664

  Subject
  หัวหน้าโค้ชทีมว่ายน้ำชาวอังกฤษ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อธิการบดีกิตติคุณมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [25]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัย Sains Malaysia เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ -- กิจกรรม [151]
  อนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย , 2473- -- กิจกรรม [1]
  อนุพัทธ์ เพชรายุทธชัย, 2473- -- กิจกรรม [6]
  อนุวัฒน์ เมธีวิบูลวุฒิ -- กิจกรรม [1]
  อบรมผู้บริหารบริษัทจำลองมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อบรมอาสาสมัคร -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อภิรักษ์ โกษะโยธิน -- กิจกรรม [1]
  อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ -- กิจกรรม [1]
  อรจิต สิงคาลวณิช -- กิจกรรม [1]
  อัษฎางค์ ปาณิกบุตร -- กิจกรรม [1]
  อาจารย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัย Loyola เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  อาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]