Results Per Page:

Now showing items 1-10 of 9

ABAC Dummy Company (1)
Thank You Party -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (1)
กิจกรรมนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (2)
กิจกรรมฝ่ายกิจการนักศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (9)
กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (9)
กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (9)
กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (9)
กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (9)
งานวันชาติเวียตนาม -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (1)
งานเลี้ยงขอบคุณนักกีฬามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (1)