Now showing items 70-89 of 127

  Subject
  กิจกรรมภายในคณะ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  กิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [3]
  กิจกรรมภายในหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  กิจกรรมมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [6]
  กิจกรรมสำนักงานบัณฑิตศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  กิจกรรมหน่วยงาน -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [4]
  งานสัมมนา อีคอมเมิร์ซในหลักสูตรปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานสัมมนาบัณฑิตวิทยาลัย -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  งานแถลงข่าว -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [2]
  งานแถลงข่าวสำนักงานบัณฑิตศึกษา -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  จารุภัทร เลี่ยวไพโรจน์ -- รางวัล [1]
  ชลรดา เลิศชาคร -- รางวัล [1]
  ณาณัฐกมล พุกสุข -- รางวัล [1]
  ณิชญา จันทร์อินทร์ -- รางวัล [1]
  ดนัย จันทร์เจ้าฉาย [1]
  บรรยายพิเศษบัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ -- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ [1]
  บัญชา แสงหิรัญ, 2488- -- กิจกรรม [2]
  ประทีป มาร์ติน โกมลมาศ, 2476- -- กิจกรรม [1]
  ปัญหาสิ่งแวดล้อม [1]
  พิธีมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น [16]