บรรยายพิเศษเรื่อง Logistics service providers in the competitive world and the AEC

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2403201402
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
27 ภาพ
Other title(s)
Logistics service providers in the competitive world and the AEC
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษหัวข้อ Logistics service providers in the competitive world and the AEC เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ ห้องอมเรศพิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมีคุณ เกียรติชัย พิตรปรีชา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ดัมโก้ ประเทศไทย ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources