บรรยายพิเศษเรื่อง Various Dimensions on Supply Chain Collaboration

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2803201402
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
22 ภาพ
Other title(s)
Various Dimensions on Supply Chain Collaboration : Panel disscussion 2014
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ หลักสูตร Master of Science in Supply Chain Management มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษให้กับนักศึกษาของคณะ โดยมี คุณกิตติพจน์ ศิริปุณย์ จาก Philips Electronics (Thailand) Ltd. เป็นวิทยากรในการบรรยาย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 ณ ห้องเกียรติคุณ อาคารเฉลิมรัชมงคล วิทยาเขตหัวหมาก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources