สัมมนาวิชาการ TQF3 - TQF7 Writing Workshop TQF3 - TQF7 Writing Workshop, Assumption University

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1905201434
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
91ภาพ
Other title(s)
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สำนักรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดสัมมนาวิชาการ TQF3 - TQF7 Writing Workshop เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ณ ศูนย์ประชุม John XXIII Conference Center วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี ดร. สมพิศ ป. สัตยารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมงาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources