บรรยายพิเศษเรื่อง Thailand Logistics Outlook

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
0704201402
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
21 ภาพ
Other title(s)
Thailand Logistics Outlook
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ บรรยายพิเศษเรื่อง Thailand Logistics Outlook เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 ณ ห้องอมเรศพิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณวรวิทย์ เจริญวัฒนพันธ์ นายกสมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสต์ไทย เป็นผู้บรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources