งาน Research Forum

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2303201402
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
35 ภาพ
Other title(s)
Research Forum
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ โครงการปริญญาเอก หลักสูตร Ph.D. in Business Administration มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงาน Research Forum เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้อง D21 อาคารเดอ มงฟอร์ต วิทยาเขตหัวหมาก โดยมี ดร. แพ็ตติเซีย อรรถจริยา ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาบริหารธุรกิจ เป็นประธาน
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources