บรรยายพิเศษเรื่อง Format Mind, Delete Emotion

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
1706201302-2
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
34 ภาพ
Other title(s)
Format Mind, Delete Emotion
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการตลาด
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
สาขาวิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง Format Mind, Delete Emotion เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556 ณ ห้องอมเรศพิทักษ์ อาคาร The Cathedral of Learning วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยมี พระคุณเจ้า พระพรพล ปสันโน เลขานุการเจ้าอาวาส วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources