บรรยายพิเศษเรื่อง World Class Manufacturer

Published date
Resource type
Publisher
ISBN
ISSN
DOI
Call no.
Other identifier(s)
2703201402
Edition
Copyrighted date
Language
File type
image/jpeg
Extent
17 ภาพ
Other title(s)
World Class Manufacturer
Authors
Advisor
Other Contributor(s)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ. คณะบริหารธุรกิจ. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
Citation
Degree name
Degree level
Degree discipline
Degree department
Degree grantor
Abstract
Table of contents
Description
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดบรรยายพิเศษเรื่อง World Class Manufacture เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ ห้องเทวานิเวศน์ วิทยาเขตสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ การบรรยายนี้ได้รับเกียรติจากคุณประชา โภคฐิติยุกต์ ผู้อำนวยการฝ่ายผลิต กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือน บริษัทยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย เป็นวิทยากรบรรยาย โดยมีนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าฟังการบรรยาย
punsarn.dc.description.sponsorship
Spatial Coverage
Keyword(s)
Rights
Access rights
Rights holder(s)
Location
View External Resources